ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czČEMU NAPOMOHLY NORSKÉ FONDY V JIŽNÍCH ČECHÁCH


Dne 10.6.2010 se v hotelu Malý pivovar (Karla IV. č. 8, České Budějovice) uskutečnila tisková konference dvou spolupracujících jihočeských neziskových organizací k představení výsledků projektů Probační program „Právo pro každý den“ pro mladistvé prvopachatele a „Máte právo na svá práva“, který je zaměřen na posilování práv občanů včetně bezplatného zastupování. Tyto projekty byly podpořeny z tzv. norských fondů poskytnutých Norskem, Islandem a Lichtejnštejnskem ČR. Prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, která tyto fondy pro neziskové organizace spravovala, byly v minulých letech vyhlášeny tři grantové výzvy a občanské sdružení ICOS Český Krumlov uspělo ve všech z nich a mohlo tak v Jihočeském kraji realizovat několik dlouhodobějších projektů: v letech 2007 až 2009 realizoval ICOS Český Krumlov dva na sebe navazující projekty Probační program „Právo pro každý den“ pro mladistvé prvopachatele v šesti regionech Jihočeského kraje a od července 2009 do června roku 2010 pak projekt „Máte právo na svá práva“ ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s, která je partnerem tohoto projektu.


AD VÝSLEDKY PROJEKTU „MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA“

O projektu: Bezplatné právní poradenství i zastupování v případě porušování lidských práv je hlavní náplní projektu „Máte právo na svá práva“. Ten od července r. 2009 do konce června r. 2010 realizují dvě poradny jihočeských neziskových organizací: Bezplatná právní poradna při občanském sdružení ICOS Český Krumlov a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, o.p.s., jako partner projektu. Obě poradny zajišťují již několik let sociální a právní poradenské služby pro občany jižních Čech v nepříznivé sociální situaci. V rámci projektu Máte právo na svá práva pak obě poradny navazují na své aktivity v oblasti posilování ochrany lidských práv a diskriminace v Jihočeském kraji. Na poradny v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích se tak obracejí a mohou obracet o pomoc i všichni občané jižních Čech, kteří mají pocit, že byli vystaveni diskriminaci či byla nějakým způsobem porušena jejich základní práva.

Dosavadní výsledky projektu:
V rámci projektu bylo dosud poskytnuto poradenství již více než 1200 klientům, na tři stovky případů poraden se týkalo problematiky porušování práv. „V oblasti porušování práv se nejčastěji setkáváme s případy šikany na pracovišti, s neopodstatněným znevýhodňováním osob z důvodu věku či původu v oblasti zaměstnávání, ale i s porušováním práv na poli bydlení či služeb. Část případů se týká také porušování práv dětí při nedodržování styku s rodičem či prarodiči, případně v oblasti výživného nezletilých dětí. Poradna v Českých Budějovicích řešila i případy porušování vlastnických práv“, uvádí Tereza Lysoňková z českokrumlovské právní poradny.

Právníci poraden řeší zdarma i zastupování klientů u soudu
Některé z případů poraden jsou řešeny pouze po stránce poradenské prostřednictvím odborných sociálních pracovníků, jiné se neobejdou bez další pomoci. „Od začátku projektu tak již bylo či je řešeno několik desítek případů v součinnosti s právníky, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme na složitějších případech“, doplňuje Tomáš Zunt předseda sdružení ICOS, které provozuje českokrumlovskou poradnu. I tyto kroky jsou řešeny v projektu zdarma a zahrnují například vyjednávání s protistranou. „V případě, kdy se v opodstatněných případech nepodaří nalézt uspokojivé řešení ani touto cestou, nabízíme zdarma i zastupování u soudu“, doplňuje Tereza Lysoňková a upřesňuje: „V současné době takto řešíme v součinnosti s našimi advokáty dva případy. V obou případech se jedná o porušení práv pacienta, kdy byla podána žaloba na ochranu osobnosti“.

Brožura „OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA”
Vedené soudní spory i další řešené případy a zkušenosti poraden budou shrnuty v brožuře, kterou obě poradny v současné době dokončují. Brožura je koncipována tak, aby mohla být využívána jako metodický materiál pro neziskové i další organizace, které s danou problematikou přicházejí nebo mohou přicházet do styku (vedle legislativního rámce bude brožura zahrnovat i návody a doporučení při řešení jednotlivých případů).
Brožura bude koncem června distribuována nejrůznějším organizacím (NNO, úřady ad.), v elektronické podobě bude pro všechny zájemce ke stažení například na stránkách obou organizací: www.css.krumlov.cz a www.jr-spolecnost.cz.

V rámci projektu občané využívali i webovou poradnu
Na výše uvedených stránkách mohou občané jižních Čech, kteří mají pocit, že byla nějakým způsobem porušena jejich základní práva, využít i webové poradny. Ta je prioritně zaměřena právě na diskriminační a lidskoprávní problematiku, ale prostřednictvím vyhledávače mohou zájemci v archivu informací najít odpovědi i na další otázky z další běžné agendy poraden - například z oblasti pracovního, rodinného či občanského práva. Webová poradna funguje na stránkách www.diskriminace.krumlov.cz, kde jsou k dané problematice zveřejňovány i další informace, ale je přístupná i z webových stránek obou organizací. Za období projektu bylo do webové poradny vloženo 186 dotazů, z nichž problematiky ochrany práv občanů se týkalo 97.

I když projekt „Máte právo na svá práva“ končí koncem června t.r., obě bezplatné poradny fungují pro občany jižních Čech nadále, a to nejen v oblasti lidsko-právní (základní agendu poraden tvoří dlouhodobě poradenství zejména v oblasti práva občanského, pracovního či rodinného). Díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj pak českokrumlovská poradna navíc v návaznosti na projekt „Máte právo na svá práva“ nabízí i zastupování v opodstatněných případech, které se týkají bytové problematiky.


AD VÝSLEDKY PROJEKTU PROBAČNÍ PROGRAM „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“

V letech 2007 až 2009
umožnila podpora tzv. norských fondů realizovat tento alternativní program pro mladistvé prvopachatele v šesti regionech jižních Čechách a na Vysočině (Č. Krumlov, Č. Budějovice, J. Hradec, Strakonice, Prachatice a Pelhřimov). Za dva roky prošlo tímto programem 179 klientů, kteří spáchali provinění = méně závažný trestný čin.

Během těchto dvou let prokázal program, v ČR v té době prakticky zcela nový, značné úspěchy, které předčily původní očekávání. Díky tomu se probační program „Právo pro každý den“ stává stabilním nástrojem práva pro snižování recidivy mladistvých a i po ukončení podpory z norských fondů nadále pokračuje. V letech 2010 až 2013 získal ICOS finanční podporu na realizace programu v sedmi regionech Jihočeského kraje a Vysočina z Evropského sociálního
fondu, v jehož rámci jsou na základě získaných zkušeností realizovány i inovativní prvky, které by měly ještě zvýšit efektivnost programu (např. krátkodobý společný pobyt, návštěva kulturní akce, zapojení externích odborníků dle jednotlivých témat setkání – soudce, psycholog apod.).

Sledování efektivity programu – tj. recidivy klientů, kteří absolvovali probační program
Podstata účinnosti programu spočívá ve snižování recidivy klientů, tj. pokud již klient, který absolvoval probační program, dále nepáchá trestnou činnost a vede spořádaný život. Tento efekt je pozitivní samozřejmě jak pro samotného klienta, tak pro jeho rodinu, blízké, včetně místní komunity. Dosavadní mapování recidivy absolventů programu jsou velice pozitivní. Recidivy se dosud nedopustilo více než 90% z absolventů programu. (Pozn.: Recidivu je samozřejmě nutné mapovat z dlouhodobého hlediska, údaje se tak týkají pouze klientů, kteří program absolvovali ke konci roku 2008 - tj. 133 klientů - a je platný k polovině r. 2009, celkem bylo do konce roku 2009 do programu zařazeno již 219 klientů).

Program je určen pro prvopachatele (ve věku 15 až 19 let), kteří spáchali méně závažné provinění. Mladiství klienti Probační a mediační služby jsou do programu zařazování poté, co dají dobrovolný souhlas s absolvováním programu, který je jim uložen v přípravném i vykonávacím řízení dle §17 nebo §18 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže jako přiměřená výchovná povinnost. Program tvoří celkem 38-42 výukových hodin (tzv. jeden běh programu) pro maximálně 12 klientů a je realizován pod vedením lektorů, kteří jsou pro program speciálně vyškoleni a mají odpovídající vzdělání, a to převážně v oblastech pedagogických, sociálních, právních. Program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti ČR.Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov, o.s.

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: dZK3UW7GWU Nadpis: 7lp8tYFZzT Napsáno: 05:12 17.08.2013
Text:
Stejně jako Dan Dvoře1ček považuji ve věci Fiala v. Městskfd soud v Praze za nehore1zne9. daS by si v prvned řadě měl zame9st před svfdm vlastnedm preham. Předně, fastava nikde neředke1, že by pre1vnicke9 osoby byly opre1vněny k pode1ned fastavned stedžnosti. Opačně Wagnerove1: "dastavned stedžnost je opre1vněna podat fyzicke1 nebo pre1vnicke1 osoba [čl. 87 odst. 1) pedsm. d) dastavy]". To je vfdmysl ze1konode1rce. Usnesened opět neme1 očedslovane9 odstavce.Co se tfdke1 odmedte1ned fastavnedch stedžnosted prosťe1čků, zajedmalo by mne, zda daS vůbec někdy odmedtl samostatnfd ne1vrh na zrušened ze1kona podatele podle 64 odst 1 pedsm. a) nebo b) ze1kona o fastavnedm soudu.Ale jinak je to zřejmě mnoho povyku pro nic. Tome1š Sobek me1 pravdu, že si to daS v praxi netroufne.

Autor: Ten co má zkušenosti Nadpis: Re: problém se zaměstnavatelem Napsáno: 14:00 03.02.2011
Text:
Hlavně si nenechávejte poradit u ikosu, tam sem chtěl 2x poradit a poradili mi pěkný ... Tak sem jel raději do Budějc.

Autor: Anonym Nadpis: Re: problém se zaměstnavatelem Napsáno: 13:17 01.02.2011
Text:
Bezplatná právní poradna v ČK, kontakty: http://css.krumlov.cz/index.php?page=page&pid=137

Autor: A.Bednář R.Novotnému Nadpis: Re: problém se zaměstnavatelem Napsáno: 10:48 01.02.2011
Text:
Informace o bezplatném právním poradenství vidím na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

Autor: Radek Novotný Nadpis: problém se zaměstnavatelem Napsáno: 12:43 31.01.2011
Text:
Dobrý den,mohli by jste mi prosím dát nějaký kontakt na bezplatné právní poradenství ve Strakonicích?mám problémy s bývalým zaměstnavatelem,nevypltil mi poslední výplatu,propustil mě z nadbytečnosti a odmítá se mnou komunikovat ohledně odstupného,i když mám tento duvod ukončení na výpovědi,nedostal jsem ani žádnou výpovědní dobu,i když sem tam pracoval pul roku.děkuji moc za pomoc.

Autor: Vendula Růžičková Nadpis: Problém se zaměstnavatelem Napsáno: 20:31 12.09.2010
Text:
Chtěla jsem se zeptat,jestli by jste mi mohli dát typ na bezplatného právníka v Českých Budějovicích,manžel má nějaké problémy v práci,potřebovali bychom poradit nebo pomoct.děkuji Vendula RůžičkováTOPlist