ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czOTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Před deseti dny jsme Vás informovali o vývoji problematické „transformace“ dvou českokrumlovských obecně prospěšných společností (článek najdete zde), kterou prosazuje vedení Města již od minulého roku. Nabídli jsme také prostor pro vyjádření obou zainteresovaných stran. Dnes tedy přetiskujeme otevřený dopis představitelů Centra pro pomoc dětem a mláděži, o.p.s. a Domů s pečovatelskou službou o.p.s., jenž byl koncem minulého týdne zaslán všem zastupitelům města ČK. Vyjádření Radnice se nám bohužel, i přes opakované výzvy, nepodařilo získat. A to ani reakci na výše uvedený článek uveřejněný ve zpravodaji, ani odpovědi na konkrétní otázky týkající se argumentů, které by eventuálně mohly osvětlit důvody vedoucí Město Český Krumlov k radikální změně těchto dvou fungujících společností. Tato nabídka je samozřejmě nadále platná.


Otevřený dopis členům městského zastupitelstva k problematice obecně prospěšných společností


Vážení členové městského zastupitelstva,

na svém pátém jednání v letošním roce (29. dubna 2004) zastupitelstvo města Český Krumlov souhlasilo s pověřením odboru školství a sociálních věcí MěÚ k učinění potřebných kroků ke zřízení příspěvkové organizace „Centrum pro seniory“ (usnesení č. 73/5/2004). Tento krok učiněný v rámci „Plánu transformace o.p.s. na příspěvkové organizace“ znamená zásadní zásah do fungování této obecně prospěšné společnosti a posléze by se mohl negativně dotknout i činnosti dalších o.p.s., jichž je město Český Krumlov zakladatelem. Jsme přesvědčeni, že se jedná o krok zpět, který v důsledku přinese jen větší náklady města na činnost a provoz těchto organizací, a navíc je v rozporu s polistopadovým vývojem směřujícím k posilování občanské společnosti, k podílení se veřejnosti na správě věcí veřejných a k rozvoji demokracie. Dovolte nám tedy několik poznámek o této připravované změně. Předem děkujeme za uvážlivé posouzení níže uvedených faktů.

  • Rozhodnutí o transformaci nepředcházela ze strany Města věcná kritika obsahové činnosti ani jedné z obou o.p.s., nikdy nebyly prokázány nesrovnalosti v účetnictví či prokázána nebo alespoň řešena neefektivnost a neprůhlednost vynakládaných prostředků města v těchto společnostech nebo řešeny jakékoli závady ve výkonu správy majetku. Nevíme jak Vám, ale představitelům o.p.s. nebyla dodnes předložena tzv. zpráva o závěrech „pracovní skupiny“ pro „transformaci“ obecně prospěšných společností CPDM, o.p.s. (Centrum pro pomoc dětem a mládeži) a DPS, o.p.s. (Domy s pečovatelskou službou), o projednávání této problematiky na zastupitelstvu nebyli informováni, natož pozváni, aby měli možnost se vyjádřit (bod k projednání také nebyl v oficiálním programu jednání zastupitelstva a byl zařazen dodatečně).

  • Jediné argumenty, které Město k těmto radikálním změnám uvádí jsou následující:1) údajně neprůhledné hospodaření o.p.s. s majetkem města a 2) nedostatečná osobní odpovědnost vedení o.p.s. (správních rad a exekutivy společností) za spravovaný majetek města. V těchto bodech jde však o naprostý omyl a nepochopení fungování obecně prospěšných společností.
    K bodu 1) Finanční uzávěrky společností procházejí každoročně auditem nebo celkovou roční kontrolou hospodaření ze strany jak zodpovědných úředníků města, tak i dozorčích a správních rad a v případě závady jsou pak tyto v dohodnutých termínech zodpovědně odstraňovány. Každoročně jsou vydávány veřejné výroční zprávy, jejichž součástí jsou také zprávy finanční, které procházejí schvalováním orgánů společností a jsou předkládány zakladateli atd. Také samotní volení zástupci města (rada města, zastupitelstvo) mají možnost se s těmito materiály seznámit - společnosti předkládají výroční materiály o činnosti příslušnému odboru MěÚ a radní i zastupitelé mohou iniciovat projednávání těchto materiálů ve volených orgánech města (radě a zastupitelstvu).
    K bodu 2) Správní rady společností, které byly doposud složeny z velmi vážených občanů města (a mnozí z nich jsou současnými či bývalými členy zastupitelstva nebo úředníky MěÚ) a také exekutivní (výkonné) vedení společností (ředitelé) jsou si své odpovědnosti vědomi a svobodně odpovědnost za činnost o.p.s. přijali. Ti všichni jsou zodpovědní nejen klientům, ale i finančním dárcům, grantovým agenturám a nadacím, státním a dalším kontrolním orgánům a to včetně odpovědnosti k zakladateli, tedy Městu Český Krumlov, které má ze zákona možnost kooptovat do správních rad své členy. Správní rady složené z kompetentních, odpovědných a tvůrčích osobností jsou pak zárukou dobře fungujících, profesionálních, finančně efektivních a průhledných veřejných služeb, které tyto společnosti poskytují a jsou také zárukou jejich potřebného rozvíjení co do kvality obsahu i jejich potřebného rozsahu. Stabilizace a rozvoj služeb postavených na nestátním, neziskovém a občanském základě je zřejmou výhodou oproti centralizovaným organizacím (účelová zařízení, příspěvkové instituce) nejenom v České republice, ale i v celé sjednocující se Evropě.

  • Financování. Neziskové organizace mají daleko širší možnost k získávání externích financí. V plánu „Transformace o.p.s.“ je mj. uvedeno, že náklady spojené s příspěvkovými organizacemi budou obdobné příspěvkům poskytovaným současným o.p.s (tedy neziskovkám). Při zachování stávající nabídky služeb by tomu tak nemohlo být. Jednou z významných složek financování o.p.s. jsou právě externí zdroje, ty jsou však ve velké míře vázány na neziskový sektor. CPDM, o.p.s. má jen na rok 2004 potvrzené externí zdroje mimo město ČK ve výši přesahující 1,200.000,- Kč a další grantové projektové žádosti jsou podávány, DPS podalo v letošním roce již 5 žádostí na externí zdroje, které dosud nejsou potvrzeny, a to na poskytnutí standardních i nadstandardních služeb seniorům.

  • Nejen s financováním souvisí nezanedbatelný a stále rostoucí podíl odborné veřejnosti, dobrovolníků na činnosti o.p.s. Ten si však v jiné právní formě nelze představit.

  • Současná vize Města o tom, že bude existovat jakýsi smluvní vztah příspěvkové organizace (Centrum pro seniory) a DPS, o.p.s. povede k naprosto zbytečné duplicitě dvou subjektů, ke zvýšení nákladů a k neefektivnosti a především k útlumu možností v získávání externích finančních zdrojů. Důvod je prostý: na všechny podávané projekty je dnes ve všech případech vyžadována finanční spoluúčast žadatelů (o.p.s.) a tyto prostředky musí procházet účetnictvím žadatele a žadatel (tedy o.p.s.) musí být také samotným realizátorem projektu atd.


Ještě jednou Vás žádáme o pečlivé zvážení připravovaných změn v obecně prospěšných společnostech, které mohou vést jen k menší efektivitě činnosti a zároveň většímu vynakládání městských financí. Průhlednost hospodaření s majetkem města se přeměnou na příspěvkové organizace zlepšit nemůže a ani k osobní odpovědnosti vedení nenabízí příspěvková organizace lepší alternativu.
Naopak duplicita (předpokládaný smluvní vztah příspěvkové organizace a o.p.s.) vůbec nic neřeší, bude pro město nákladnější a neefektivní. Záměr Města transformovat tyto společnosti na příspěvkové organizace je tedy nepochopitelný a pro efektivní vykonávání prospěšných služeb do budoucna i nežádoucí.
Za velmi nevhodnou považujeme také skutečnost, že obě správní rady mají být (nebo byly) rozhodnutím zastupitelstva předimenzovaně doplněny o další členy. Nepříliš dobrá zkušenost CPDM, o.p.s. z dřívějších období prokázala, že maximalisticky personálně předimenzovaná SR není schopna se sejít v usnášení schopném stavu a touto skutečností po dva roky trpěla operativnost v rozhodování, a práce CPDM, o.p.s. tím byla výrazně ovlivňována a poškozována. Domníváme se, že i touto skutečností by se mělo zastupitelstvo znovu zabývat.

Vážení členové městského zastupitelstva,
naše snaha vychází z přesvědčení, že demokracie slábne, pokud je omezován podíl veřejnosti na správě a pozitivní tvorbě věcí veřejných, a o váze názorů rozhoduje jen záměr bez předkládání relevantních argumentů a následné debaty o výhodách či nevýhodách zamýšlených kroků.
Věříme a doufáme, že se budete chtít našimi postoji a názory zabývat.

V Českém Krumlově dne 26. května 2004


Mgr. Marek Nerud        
předseda SR CPDM, o.p.s.

Mgr. Vlastimil Kopeček
ředitel CPDM, o.p.s.

Mgr.Dagmar Bohdalová
předsedkyně SR DPS, o.p.s.

Hana Čadová
ředitelka DPS, o.p.s.Redakce (Tomáš Zunt)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: Nadpis: dotaz pro kuliše Napsáno: 16:22 12.07.2004
Text:
Už jste se dočkal?????

Autor: Kuliš Nadpis: Re: je to běs, je to ... Napsáno: 18:40 02.06.2004
Text:
Jsem zřejmě jenom dítětem své doby, potřebuji zážitek střídat zážitkem a čekáním bývám unaven. Co se má vlastně příslušným místům připomínat? Už něco vymyslete, vypadá to divně? Z dostupných info jsem vydedukoval jedno: radnice nic neříká…

Autor: ovčí babička Nadpis: Re: je to běs, je to... Napsáno: 13:04 02.06.2004
Text:
Úředníci dnes mají v sobě tolik nadšení a entuzianismu, že je potřeba je někam nasměrovat, aby nepraskli. Též peněz mají nadbytek a hodlají dle posledního průzkumu nejmenované agentury jimi dobrovolně nahradit možné výpadky ve financování o.p.s. vzniklé v důsledku neposkytnutí grantů.

Autor: Anonym Nadpis: Re: je to běs, je to... Napsáno: 12:59 02.06.2004
Text:
Je nutno se těšit dlouhodoběji a čas od času na příslušných místech své napjaté očekávání připomenout....

Autor: Kuliš Nadpis: Re: je to běs, je to... Napsáno: 22:19 31.05.2004
Text:
Před časem jsem k tématu o.p.s. napsal: těším se na vyjádření radnice. A? K mému nevelkému překvapení zbytečně. Fakt dobrý, proč by něco vysvětlovali, že?

Autor: Nadpis: je to běs, je to... Napsáno: 20:53 31.05.2004
Text:
Rušit o.p.s na základě nikde nezveřejněné analýzy je jenom neuvěřitelným znevážením práce nejen ředitelů, ale především dobrovolných pracovníků těchto organizací. Jestliže kdosi věří, že úředníci dosazení do správních rad nahradí entuziasmus lidí pracujících dobrovolně, zdarma a s hlubokým zaujetím pro věc, je jen stejným monstrem, na jakých byly stavěny ideály socialismu. Odříznutí o.p.s. mimo jiné od grantových možností není jen hloupostí, ale doslova zločinem. Pokud ovšem na radnici náhodou nevědí co s penězi. V tom případě jde o správný krok – kupředu levá, vážení... J.T.B.TOPlist